For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

مقالات

 

فارسی - مجلات

بررسي پارامترهاي اثر گذار بر رفتار جانبي ديوار برشي مرکب؛ اسماعيل شاکری، فرهاد بهنام فر، نشريه علمی-پژوهشی اميرکبير، 1396 (پذيرفته شده).

مطالعه رفتار چرخه ای ستون های مشبک با بستهای افقی و مايل  و ارائه المان جايگزين؛ مصطفی بيابان نورد، فرهاد بهنام فر، حسن زيباسخن، نشريه علمی-پژوهشی اميرکبير، 1396 (پذيرفته شده).

ارائه ضرايب بازتاب و بزرگنمايي تغيير مکان و مقايسه رفتار ديناميكي سازه هاي بلند با سيستم لوله اي و سيستم مهاربند بازويي روي خاک انعطاف پذير؛ فرهاد بهنام فر، اميرهومان مهاجري، نشريه علمی-پژوهشی اميرکبير، 1396 (پذيرفته شده).

ثر برکنش بر رفتار سازه هاي فولادي و ارائه ضرايب اصلاح پاسخ لرزه اي؛ فرهاد بهنام فر، فريد پويان، مرتضي اميدي، حسن زيباسخن، نشريه علمی-پژوهشی اميرکبير، 1396 (پذيرفته شده).

تاثير بازشو بر رفتار جانبی ديوارهای باربر بنايی آجری با و بدون کلاف؛ مسعود شفيعی ورزنه، فرهاد بهنام فر، مجله علمی-پژوهشی شريف، 1396 (پذيرفته شده).

روش سه مرحله‌اي انتخاب شتابنگاشت‌هاي زلزله براي تحليل ديناميکي سازه‌ها؛ فرهاد بهنام فر، محمد نورايی، مهدی طالبی ولنی، نشريه علمی-پژوهشی اميرکبير، 1396 (پذيرفته شده). 

تحلیل غیرخطی مادی و هندسی سازه ها به روش اجزاء مجزای اصلاح شده؛ احسان فاضلی، فرهاد بهنام فر، حسین دستان، نشریه علمی-پژوهشی روشهای عددی در مهندسی، جلد 35، شماره 1، 81-65، تابستان 1394 .

بررسی تغييرات مشخصات ديناميکی سازه های مجاور هم با مطالعه ی موردی؛ حميد فروغی، فرهاد بهنام فر، بهاره مدنی، نشريه علمی-پژوهشی اميرکبير، جلد 4، شماره 3، 299-291، پاييز 1394 .

 بررسی مقايسه ای و ارائه پيشنهاد برای بهبود دقت ارزيابی سريع آسيب پذيری لرزه ای ساختمان های بنايی؛ فرهاد   بهنام فر، رسول شاهقليان، مجله علمیپژوهشی شريف، جلد 2/31، شماره 1/3، 103-93، پاييز 1394

 مقايسه روش­های انتگرال­گيری صريح و ضمنی در شبيه­سازی مرکب با استفاده از عمليات تکرار شونده عددی روی زيرسازه­ها؛ ايمان نجارزادگان، فرهاد بهنام­فر، مجله علمی-پژوهشی شريف، جلد 2-30، شماره 2-4، صفحه 43-51، زمستان 93 .

  رفتار سازه هاي فولادي خمشي كوتاه و متوسط آئين نامه اي ايران تحت زلزله هاي حوزه نزديك و ارائه تغيير مكان نسبي طراحي اصلاح شده؛ فرهاد بهنام فر، عليرضا بهمن زاد، مجله علمی-پژوهشی شريف، جلد 2-29، شماره 4، صفحه 3-15، زمستان 92 .

  پيشرفت های حاصله در اتصالات خمشی برای سازه های بتنی پيش ساخته؛ فرهاد بهنام فر، هادی رفيع زاده نصر آبادی، ماهنامه فنی-تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان (دانش نما)، سال بيستم، دوره سوم، شماره 195-194، تير-مرداد 90.

  بررسی و ارائه تکنولوژيهای نوين برای ساخت و ساز انبوه و ايمن؛ فرهاد بهنام فر، شاپور قندهاری، ماهنامه فنی-تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان (دانش نما)، سال بيستم، دوره سوم، شماره 193، خرداد 90.

 بهسازی لرزه ای چندمرحله ای: راهکار مناسب برای ترويج بهسازی ساختمان های موجود؛ فرهاد بهنام فر، رسول شاهقليان، ماهنامه فنی-تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان (دانش نما)، سال نوزدهم، دوره سوم، شماره 190-189-188، 1389.

 رفتار سازه های فولادی خمشی آيين نامه ای ايران تحت زلزله های حوزه نزديک طبس و بم، عليرضا بهمن زاد و فرهاد بهنام فر، ماهنامه دانش نما، شماره 150-148، سال شانزدهم، دوره سوم، تير-شهريور 1386.

 بررسي مقايسه اي ايمني لرزه اي قاب هاي خمشي بتني طرح شده براساس آيين نامه ايران، فرهاد بهنام فر و شهاب اسلامي، مجله دانش نما، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان، سال پانزدهم، شماره 138-137، مرداد-شهريور 85.

 ارزيابی عملکرد سازه های فولادی قاب خمشی با اهميت زياد با دستورالعمل بهسازی لرزه ای، بهرخ حسينی هاشمی، فرهاد بهنام فر، سيد امير غريب زاده، پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله، سال هشتم، شماره 2 و 3، 1384.

 نگرشی کوتاه به دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود با تاکيد برروش تحليل خطی، فرهاد بهنام فر، ماهنامه فنی- تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان (نما)، سال دوازدهم، دوره سوم، شماره 109، اسفند 1382.

 مطالعه آزمايشگاهی (ميزلرزان) اثرات اندرکنش خاک-سازه در پاسخ لرزه ای ساختمانهای مجاورهم، نقدعلی حسين زاده، فريبرز ناطقی الهی، فرهاد بهنام فر، نشريه دانشگاه صنعتی اصفهان (استقلال)، شماره 2، سال 22، اسفند1382.

 مطالعه اثر اندرکنش سازه-خاک-سازه بر پاسخ غيرخطی سازه های بلند، فريبرز ناطقی الهی، علی رضايی تبريزی، فرهاد بهنام فر، نشريه دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 1، سال 15، 1382.

 تحليل ديناميکی سازه های سطحی يا مدفون تحت زلزله متغير در مکان و اثرات سازه های مجاور، فرهاد بهنام فر،Y. Sugimura ، پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله، شماره 2، 1377.

 

فارسی - کنفرانس ها

بررسی واکنش ديناميکی مخازن استوانه­ای آب ساخته شده از کامپوزيت سيمانی مهندسی شده (ECC) در مقايسه با بتن معمولی؛ پوريا شيخ بهايی، فرهاد بهنام فر، يازدهمين کنگره بين المللی مهندسي عمران، دانشگاه تهران، 18 تا 20 ارديبهشت 97.

ارتقا شكل پذيري قاب مهاربندي ضربدري به وسيله افزودن زوج حلقه­هاي ‌ فولادي؛ سعيدآرمان، فرهاد بهنام فر، يازدهمين کنگره بين المللی مهندسي عمران، دانشگاه تهران، 18 تا 20 ارديبهشت 97.

بررسی تحليلی اتصالات خمشی فولادی مجهز شده به ميراگرهای ويسکوپلاستيک برای کنترل خسارت ناشی از زلزله بر آن‌ها؛ رضا سلطان­آبادی، فرهاد بهنام­فر، هشتمين کنفرانس ملی سازه و فولاد، تهران، 10 و 11 بهمن 96.

طراحی براساس تغييرمکان برای سازه­های نامنظم پيچشی با در نظر گرفتن نامنظمی در دوجهت؛ محمد ثابت راسخ، فرهاد بهنام­فر، دهمين کنگره ملی مهندسي عمران، دانشگاه صنعتی شريف، 30و 31 فروردين 96.

مطالعه پديده ضربه در ساختمان­های پيچشی مجاور؛ داود فراهانی، فرهاد بهنام­فر، دهمين کنگره ملی مهندسي عمران، دانشگاه صنعتی شريف، 31و 31فروردين 96

ارائه مدل ماکرو برای شبيه­سازی رفتار چرخه­ای اتصالات بتنی؛ حميد عباس­نيا، فرهاد بهنام­فر، دهمين کنگره ملی مهندسي عمران، دانشگاه صنعتی شريف، 31و 31 فروردين 96.

بررسی رفتار دینامیکی مخازن استوانه ای بتنی ذخیره مایع و ارائه یک مدل مکانیکی خاص این مخازن، فرهاد بهنام فر، روح الله مرادی، نهمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد، اردیبهشت 95.

طراحی لرزه ای سازه های فلزی براساس سطح شکل پذیری، میلاد فراهانچی برادران، فرهاد بهنام فر، نهمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد، اردیبهشت 95.

کنترل خسارت های وارده بر اتصالات خمشی تیر به ستون فولادی با استفاده از میراگر ترکیبی ویسکوپلاستیک، رضا سلطان آبادی، فرهاد بهنام فر، ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، آذر 94.

اثر متقابل برکنش و اندرکنش خاک و سازه روی پاسخ ديناميکی غيرخطی سازه‌ها، سيد محمد ميرحسينی، فرهاد بهنام فر، هفتمين کنفرانس بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ارديبهشت 94.

 روشی برای همگراسازی نتايج طراحی ويرايش 4  استاندارد 2800 و دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای بر پايه اصلاح ضريب رفتار، فرهاد بهنام فر، حسين دستان، هفتمين کنفرانس بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ارديبهشت 94.

 مقايسه ميزان ايمنی لرزه‌ای در ويرايش‌های اخير آيين‌نامه ACI براساس روش ارزيابی FEMA P695، حامد فضيلی نژاد، فرهاد بهنام فر، دهمين کنگره بين‌المللی مهندسي عمران، دانشگاه تبريز، 15تا 17 ارديبهشت 1394.

ارزيابی ضريب رفتار ساختمان­های صنعتی فولادی سنگين طراحی شده براساس نشريه 325، عليرضا خداپرست، فرهاد بهنام­فر، دهمين کنگره بين‌المللی مهندسي عمران، دانشگاه تبريز، 15تا 17 ارديبهشت 1394.

روش ناحيه نزديک برای در نظرگيری رفتار غيرخطی خاک به صورت خطی معادل اصلاح شده در مسائل سه بعدی اندرکنش خاک و سازه، فرهاد بهنام فر، مهدی قنديل، اولين کنفرانس ملّي مکانيک خاک و مهندسي پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی تهران، 12 و 13 آذر 93.

رفتار ارتعاشي دريچه­هاي کشويي تخليه­کننده­هاي تحتاني سدها در شرايط هيدروليکي مختلف، آزاده جعفری، فرهاد بهنام فر، عبدالرضا کبيری سامانی، هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران، 17 و 18 ارديبهشت 93، بابل.

 بررسی اثر شتاب قائم زمين در عرض ترک خمشی و حداکثر ارتفاع تلاطم سطح آب در مخازن بتنی‌ آب، محمد يزدآباد، فرهاد بهنام فر، هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران، 17 و 18 ارديبهشت 92، زاهدان.

  بررسي تاثير ضربه در ساختمان های مجاور با در نظر گرفتن مولفه ی چرخشی حرکت زمين و اثر اندرکنش خاک- سازه، فرهاد بهنام فر، بهاره مدنی، هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران، 17 و 18 ارديبهشت 92، زاهدان.

  ارائه طيف طرح با احتساب اندرکنش خاک و سازه، علی فتح الهی، فرهاد بهنام فر، پرهام معمارزاده، هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران، 17 و 18 ارديبهشت 92، زاهدان.

 بررسي رفتار لرزه اي اتصال خمشي فولادي مجهز به ميراگرهاي ويسكوالاستيك فولادي، ابوالحسن بني شيخ الاسلامي، فرهاد بهنام فر، نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، 19 تا 21 ارديبهشت 91، اصفهان.

  مدل سازي المان محدود گل ميخ ها در بتن و بررسي گسيختگي  كششي آنها بر اساس آيين نامه PCI، حسن زيباسخن، فرهاد بهنام فر، کياچهر بهفرنيا، مجتبی ازهری، نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، 19 تا 21 ارديبهشت 91، اصفهان.

اصلاحات پيشنهادي براي بهبود دقت ارزيابي سريع ساختمان هاي بنايي در نشريه 376 ، فرهاد بهنام فر، رسول شاهقليان، ششمين کنفرانس بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 26 تا 28 ارديبهشت 90، تهران، مقاله 10334.

 اندرکنش ديناميکی غيرخطي سازه های بلند مجاور هم متکی بر شالوده های عميق؛ مهدی قنديل، فرهاد بهنام فر، ششمين کنـگره ملي مهنـدسي عمـران، ارديبهشت ٩٠، دانشگاه سمنان، سمنان، ايران.

 بررسي و مقايسه الگوريتم هاي رايج کنترل فعال سازه اي: کنترل بازخوردي وضعيت، تغيير مکان و شتاب؛ عليرضا وارسته، فرهاد بهنام فر، مهدي سليمي، ششمين کنـگره ملي مهنـدسي عمـران، ارديبهشت ٩٠، دانشگاه سمنان، سمنان، ايران.

 بررسی روشهای مدلسازی غيرخطی ديوارهای برشی بتنی، علی سلطانی، فرهاد بهنام فر، ششمين کنـگره ملي مهنـدسي عمـران، ارديبهشت ٩٠، دانشگاه سمنان، سمنان، ايران.

 ارائه تغيير مکان نسبي طراحي اصلاح شده برای هماهنگی استاندارد 2800 و دستورالعمل بهسازی لرزه ای، فرهاد بهنام فر، عليرضا بهمن زاد، ششمين کنفرانس بين­المللی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله، ارديبهشت ٩٠، تهران، ايران.

 اصلاحات پيشنهادي براي بهبود دقت ارزيابي سريع ساختمان هاي بنايي در نشريه 376، فرهاد بهنام فر، رسول شاهقليان، ششمين کنفرانس بين­المللی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله، ارديبهشت ٩٠، تهران، ايران.

  مدل سازی تحليلی المان محدود اتصالات بتنی؛ مرتضی اميدی، فرهاد بهنام فر، کياچهر بهفرنيا؛ دومين کنفرانس ملی ساليانه بتن ايران، تهران، مهر 89 .

 معرفی و بررسی رفتار اتصالات مرکب تير فولادی و ستون بتنی؛ حسن زيباسخن، فرهاد بهنام فر، کياچهر بهفرنيا، مجتبی ازهری، دومين کنفرانس ملی ساليانه بتن ايران، تهران، مهر89.

 بررسی خطوط لوله فولادی پيوسته مدفون در خاک تحت اثر انتشار موج؛ ميعاد صابری، فرهاد بهنام فر، محمود وفاييان، پنجمين کنگره ملی مهندسی عمران، ارديبهشت 89، دانشگاه فردوسی مشهد .

 مطالعه پارامتری رفتار اتصال تير به ستون در سازه های بتنی؛ فرهاد بهنام فر، هادی رفيع زاده نصرآبادی، پنجمين کنگره ملی مهندسی عمران، ارديبهشت 89، دانشگاه فردوسی مشهد.

 مطالعه پارامتری رفتار اتصال تير به ستون در سازه­های بتنی، فرهاد بهنام­فر، هادي رفيع­زاده نصرابادی، پنجمين کنگره ملي مهندسي عمران، مشهد، 14 تا 16 ارديبهشت 89.

 بررسی خطوط لوله فولادی پيوسته مدفون در خاک تحت اثر انتشار موج، ميعاد صابری، فرهاد بهنام فر، محمود وفاييان، پنجمين کنگره ملي مهندسي عمران، مشهد، 14 تا 16 ارديبهشت 89.

 رفتار لرزه ای ساختمان های مرتفع بتنی پيش ساخته دارای ديوار برشی فولادی ، فرهاد بهنام فر، رافيک آرتونيان، هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران، شيراز، 21 تا 23 ارديبهشت 88.، مقاله 3420.

 بررسي پارامتري ارتعاشات منتقل شده به سازه در اثر عبور سريع قطارهاي زيرزميني، امير مقتدري اصفهاني، فرهاد بهنام فر، هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران، شيراز، 21 تا 23 ارديبهشت 88، مقاله 2216.

 بررسي رفتار استاتيکی غير خطی ديوار برشي فولادي و اثر بازشو، فرهاد بهنام‌فر و آرش محمدي فارساني، چهارمين کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، ارديبهشت 87.

 توسعه منحنی های احتمالاتی درهم شکنی برای لوله های گاز شهری با توجه به اثر قطر و خوردگی، فرهاد بهنام فر، علی رجبی پور، پنجمين کنفرانس بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE5 )، تهران، ارديبهشت 1386.

 نيازهاي نرم افزاري و نرم‌افزارهاي توليد شده در ايران براي بهسازي لرزه‌اي، فرهاد بهنام‌فر، همايش تکنولوژي هاي نوين بهسازي لرزه اي، تهران، دی 1385.

 ارزيابي لرزه‌اي ساختمانهاي بتني مسلح طرح شده بر اساس آبا، فرهاد بهنام‌فر، شهاب اسلامي، کنفرانس بين المللی بتن و توسعه، تهران، ارديبهشت 1384.

 مطالعه حساسيت پارامترهاي واکنش ديناميکي در سيستم‌هاي غيرکلاسيک، فرهاد بهنام‌فر، آرش اصغري، مجموعه مقالات دومين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، ارديبهشت 1384.

 طراحی عملکردی لرزه ای سازه های با تکيه گاه انعطاف پذير براساس تغييرمکان، فرهاد بهنام فر، مريم عيدينی نژاد، مجموعه مقالات اولين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شريف، ارديبهشت 1383.

 روشی برای مقياس کردن حرکت قوی زمين در طراحی براساس عملکرد، فرهاد بهنام فر، عليرضا نفريه، مجموعه مقالات اولين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شريف، ارديبهشت 1383.

 اصلاحات پيشنهادي ضريب رفتار R در آئين‌نامه زلزله ايران براي سازه‌هاي فولادي قاب خمشي و قاب مهاربندي شده، فرهاد بهنام‌فر، مهدي روغني، چهارمين کنفرانس بين‌المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله (SEE4) ، تهران، ارديبهشت 1382.

 ارائه شاخص‌هاي خسارت براي قابهاي مهاربندي شده فولادي با اتصالات خورجيني، فرهاد بهنام‌فر، حامد آزاد، غلامرضا قدرتي اميري، چهارمين کنفرانس بين‌المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله (SEE4) ، تهران، ارديبهشت 1382.

 تغييرات فرکانس‌هاي طبيعي سازه‌هاي مجاور متکي بر خاک انعطاف‌پذير، فرهاد بهنام‌فر، مهدي کرماني، محمدمهدي سعادتپور، ششمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، ارديبهشت 1382.

 توزيع نيروهاي داخلي سازه‌هاي قاب خمشي فولادي تحت اثر زلزله‌هاي حوزه نزديک، فرهاد بهنام‌فر و وحيد شريف، ششمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، ارديبهشت 1382.

 ابهامات موجود در کاربرد ضريب رفتار R در آئين‌نامه زلزله، فرهاد بهنام‌فر و عليرضا نفريه، سومين همايش نقد و بررسي استاندارد 2800، وزارت مسکن و شهرسازي، اسفند 1381.

 کاربرد ضريب افزايش تغييرمکان استاندارد 2800 براي مقاطع بتني ترک خورده و نخورده و پيشنهادهايي براي اصلاح آن، فرهاد بهنام‌فر و بهزاد مدن‌پور، سومين همايش نقد و بررسي استاندارد 2800، وزارت مسکن و شهرسازي، اسفند 1381.

 ارائه طيف بازتاب براي آئين‌نامه زلزله براساس بانک اطلاعاتي زلزله‌هاي ايران روي خاکهاي مختلف، فرهاد بهنام‌فر، سومين همايش نقد و بررسي استاندارد 2800، وزارت مسکن و شهرسازي، اسفند 1381.

 مطالعه اثر اندرکنش خاک و سازه بر پديده P -دلتا در سازه های بلند، آرمين عظيمی نژاد، عبدالرضاسروقدمقدم، فرهاد بهنام‌فر، مجموعه مقالات همايش بين المللی ساختمانهای بلند، ارديبهشت 1380.

 مقايسه رفتار ديناميکی سازه های بلند با سيستم لوله ای و مهاربند بازويی، اميرهومان مهاجری، فرهاد بهنام فر، مجموعه مقالات همايش بين المللی ساختمانهای بلند، ارديبهشت 1380.

 روشی برای تحليل و طراحی اتصالات خورجينی در برابر بارهای قائم، فرهاد بهنام فر، سيد رسول ميرقادری، مجموعه مقالات کنفرانس انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران، مهر 1378.

33- اثر متقابل سازه های مجاور تحت امواج تصادفی و متغير در مکان زلزله، فرهاد بهنام فر، Y. Sugimura ، سومين کنفرانس بين‌المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله (SEE3) ، ارديبهشت 1378.

 

لاتین - مجلات

Yazdabad, M., Behnamfar, F., Samani, A.K. (2018). “Seismic behavioral fragility curves of concrete cylindrical water tanks for sloshing, cracking, and wall bending,” Earthquakes and Structures, 14 (2): 95-102, February 2018.

Behnamfar, F. Soltanabadi, R. (2018). “Analytical studies on a combined rubber-steel damper for repairable steel moment connections,” Journal of Earthquake Engineering (Accepted).

Soltanabadi, R., Behnamfar, F. (2018). “Experimental studies on a combined damper for repairable steel moment connections,” International Journal of Steel Structures (Accepted).

Behnamfar, F., Najar, M. (2018). “Combined dynamic actuator-shake table test with optimized input energy,” Journal of Engineering Mechanics, ASCE, 144 (3): 1-6, March 2018.

Moradi, R., Behnamfar, F., Hashemi, S. (2018). “Mechanical model for cylindrical flexible concrete tanks undergoing lateral excitation,” Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 106, 148-162, March 2018.

Karimi, M., Behnamfar, F. (2018). “A three-dimensional drift pushover method for unsymmetrical plan buildings,” Bulletin of Earthquake Engineering (Accepted).

Heydari, M., Behnamfar, F., and Zibasokhan, H. (2018). “A macro-model for nonlinear analysis of 3D reinforced concrete shear walls,” International Journal of Engineering, Transactions B: Applications, 31 (2), 220-227, February 2018.

Behnamfar, F., Babaei, A. H. and Ghandil, M. (2018). “Smoothed response spectra including soil-structure interaction effects,” Earthquake Engineering and Engineering Vibration (Accepted).

Behnamfar, F., Fathollahi, A. (2017). “Soft Soil Seismic Design Spectra Including Soil-Structure Interaction,” International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, 30 (10), 1443-1450, October 2017.

Behnamfar, F., Mirhosseini, M., Alibabaei, H. (2017). “Seismic behavior of structures considering uplift and soil structure interaction,” Advances in Structural Engineering (Accepted).

Jafari, A., Behnamfar, F., Kabiri-Samani, A. (2017). “Flow-induced horizontal and vertical vibrations of sluice gates due to different hydraulic conditions,” Water Engineering and Management (Accepted).

Soleimani, E., Behnamfar, F. (2017). “New moment-rotation equation for welded steel beam-to-column connections,” International Journal of Steel Structures, 17 (2), 1-23, June 2017.

Ghandil, M., Behnamfar, F. (2017). “Ductility demands of MRF structures on soft soils considering soil-structure interaction,” Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 92, 203-214, Jan. 2017.

Behnamfar, F., Artoonian, R., Ghandil, M. (2016). “Nonlinear modelling and seismic behavior of precast concrete structures with steel shear walls,” Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering, 49 (4), 293-304, Dec. 2016.

Rajabipour, A., Behnamfar, F. (2016). “A fire ignition model and its application for estimating loss due to damage of the urban gas network in an earthquake,” International Journal of Engineering, 29 (11), 1507-1519, Nov. 2016.

Behnamfar, F., Moghtaderi-Esfahani, A., Nikbakht, R., Ghandil, M. (2016). “Analysis of structural vibrations due to passage of underground trains,” International Journal of Engineering, 29 (6), 742-751, June 2016.

Behnamfar, F., Sayyadpour, H. (2016). “The near field method: a modified equivalent linear method for dynamic soil-structure interaction analysis. Part I: Theory and methodology,” Bulletin of Earthquake Engineering, 14 (8), 2361-2384, Aug. 2016. 

Sayyadpour, H., Behnamfar, F., El Naggar, M.H. (2016). “The near-field method: a modified equivalent linear method for dynamic soil-structure interaction analysis. Part II: Verification and example application,” Bulletin of Earthquake Engineering, 14 (8), 2385-2404,

Behnamfar, F., Taherian, S.M., Sahraei, A. (2016). “Enhanced nonlinear static analysis with the drift pushover procedure for tall buildings,” Bulletin of Earthquake Engineering, 14 (11), 3025-3046, Nov. 2016.

Kermani, H., Behnamfar, F., Morsali, V. (2016). “Seismic Design of Steel Structures Based on Ductility,” International Journal of Engineering, Transactions A, Vol. 29, No. 1.

Behnamfar, F., Fathollahi, A. (2016). “Conversion Factors for Design Spectral Accelerations Including Soil-Structure Interaction,” Bulletin of Earthquake Engineering, 14 (10), 2731-2755, Oct. 2016.

Behnamfar, F., Alibabaei, H. (2016). “Correction factors including nonclassical nature of soil-structure interaction spectral analysis,” Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 14 (10), 2731-2755, Oct. 2016.

Behnamfar, F., Dorafshan, S., Taheri, A., Hashemi, B.H. (2016). “A method for rapid estimation of dynamic coupling and spectral responses of connected adjacent structures,” The Structural Design of Tall and Special Buildings, 25 (3), 605-625, Mar. 2016.

Zibasokhan, H., Behnamfar, F., Behfarnia, K. (2016). “Seismic behavior of moment resisting connections of steel beam to continuous concrete column,” Advances in Structural Engineering, 19 (1), 156-169, Mar. 2016.

Ghandil, M., Behnamfar, F., Vafaeian, M. (2016). “Dynamic responses of structure– soil–structure systems with an extension of the equivalent linear soil modeling,” Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 80, 149-162.

Banisheikholeslami, A., Behnamfar, F., Ghandil, M. (2016). “A beam-to-column connection with visco-elastic and hysteretic dampers for seismic damage control,” Journal of Constructional Steel Research, 117, 185-195.

Behnamfar, F., Banizadeh, M. (2016). “Effects of soil–structure interaction on distribution of seismic vulnerability in RC structures,” Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 80, 73-86.

Saberi, M., Behnamfar, F., Vafaeian, M. (2015). “A Continuum Shell-beam Finite Element Modeling of Buried Pipes with 90-degree Elbow Subjected to Earthquake Excitations,” International Journal of Engineering, Transactions C: Aspects, 28, 3, 338-349.

Ghandil, M., Behnamfar, F. (2015) "The near-field method for dynamic analysis of structures on soft soils including inelastic soil-structure interaction," Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 75, 1–17.

Omidi, M., Behnamfar, F. (2015). “A numerical model for simulation of RC beam-column connections,” Engineering Structures, 88, 51–73.

         Madani, B., Behnamfar, F., Tajmir Riahi, H. (2015). “Dynamic response of structures subjected to pounding and structure-soil-structure interaction,” Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 78, pp 46-60.

Abbasi, H., Behnamfar, F., Fathollahi, A. (2015). “Dynamic analysis of soil-structure interaction using the neural networks and the support vector machines,” Expert Systems with Applications (Accepted).

Behnamfar, F., Rafizadeh, H., Omidi, M. (2015). “Innovative connections for precast concrete moment resisting frames,” Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering (Accepted).

  Sahraei A., Behnamfar, F. (2014) “A drift pushover analysis procedure for estimating seismic demands of buildings,” Earthquake Spectra, 30, 4, 1601–16

 Javaheri-Tafti, M.R., Ronagh, H.R., Behnamfar, F., Memarzadeh, P. (2014) “An experimental investigation on the seismic behavior of cold-formed steel walls sheathed by thin steel plates,” Thin-Walled Structures, 80, 66–79

  Sharif, V., Behnamfar, F. (2013) “Evaluating the effects of near-field earthquakes on the behavior of moment resisting frames,” Journal of Computational Methods in Civil Engineering, Vol. 3, No. 2, pp 79-91

Saberi, M., Behnamfar, F., Vafaeian, M. (2013) “A semi-analytical model for estimating seismic behavior of buried steel pipes at bend point under propagating waves,” Bulletin of Earthquake Engineering, 11, 1373-1402

Dorafshan, S., Behnamfar, F., Khamesipour, A., Motosaka, M. (2013) “The condensed hyperelements method of non-vertical consistent boundaries for wave propagation analysis in irregular media,” Earthquake Engineering and Engineering Vibration, Vol. 12, No. 4, pp 547-559

Behnamfar, F. & Afshari, M. (2013), “Collapse Analysis and Strengthening of Stone Arch Bridges Against Earthquake,” International Journal Of Architectural Heritage, Vol. 7, No. 1, pp 1-25

Varasteh, A., Behnamfar, F., Salimi, M. (2012), “Assessment of the Conventional Control Algorithms and Proposing a Modified Displacement Feedback Control for Performance-Based Design of Structures,” Journal of Computational Methods in Civil Engineering, Vol. 3, 1 (2012) 35-50

 Berahman, F. & Behnamfar, F. (2009), “Probabilistic seismic demand model and fragility estimates for critical failure modes of un-anchored steel storage tanks in petroleum complexes,” Journal of the Probabilistic Engineering Mechanics, Vol. 24, Issue 4, pp 527-536, Oct. 2009.

 Hashemi, B. H., Behnamfar, F., and Ranjbaran, F. (2008), “Effects of local eccentricity of connecting braces on nonlinear behavior of steel concentric brace connections,” Journal of Seismology & Earthquake Engineering, Summer 2008, Vol. 10, No. 2, pp. 91-99.

 Berahman F. & Behnamfar F. (2007), “Seismic fragility curves for un-anchored on-grade steel storage tanks: Bayesian approach,” Journal of Earthquake Engineering, Imperial College, London, Vol. 11, No. 2, Mar. 2007.

 Behnamfar, F. & Sugimura, Y. (1999), “Dynamic Response of Adjacent Structures Under Spatially Deterministic and Random Propagation of Seismic Waves,” Journal of the Probabilistic Engineering Mechanics, Vol. 14, No. 1-2, pp 33-44, Oct. ’99.

 Behnamfar, F. & Sugimura, Y. (1998), “Cross-Interaction of Surface and Embedded Structures Subject to Spatial variation of Ground Motion,” Journal of Structural and Construction Engineering, Trans. of AIJ, Japan, No. 507, pp 69-76, May ’98.

 

لاتین-کنفرانس ها

Behnamfar, F. & Talebi, M. (2015), “An effective method for selection and modification of ground motions for dynamic time history analysis,” 7th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 18-21 May 2015, Tehran, Iran.

 Behnamfar, F. & Alibabaei, H. (2015), “Correction factors including nonclassical nature of soil-structure interaction spectral analysis,” 7th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 18-21 May 2015, Tehran, Iran.

Heydari, M. & Behnamfar, F. (2015), “A macro-model for nonlinear dynamic analysis of 3D RC shear walls and comparison with the finite elements method,” 10th International Congress on Civil Engineering, 5-7 May 2015, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

 Behnamfar, F. & Banizadeh, M. (2015), “Effect of inelastic soil structure interaction on distribution of seismic vulnerability in special moment frame RC structures,” 10th International Congress on Civil Engineering, 5-7 May 2015, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

Behnamfar, F. & Madani, B. (2014) “Effects of mutual cross interaction and pounding on nonlinear seismic response of adjacent buildings,” Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, August 25-29, 2014.

 Behnamfar, F. & Talebi, M. (2014) “An Effective Method for Selection and Modification of Ground Motion for Dynamic Time History Analysis,” Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, August 25-29, 2014.

 Behnamfar, F. & Nikbakht, R. (2013) “Structural Response Spectra under Passing Underground Trains,” 3rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE-2013), May 2013, Tehran, Iran.

 Behnamfar, F. & Afshari, M. (2013) “Seismic analysis of stone arch bridges collapsing under earthquake,” 3rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE-2013), May 2013, Tehran, Iran.

 Behnamfar, F. & Yazdabad, M. (2013) “Seismic behavior of concrete cylindrical storage tanks,” 4th International Conference on Concrete and Development, May 2013, Tehran, Iran.

 Haghollahi, S. & Behnamfar, F. (2013), “Performance evaluation of special RC moment frames considering soil-structure interaction,”4th International Conference on Concrete and Development, May 2013, Tehran, Iran.

  Nooraie, M. & Behnamfar, F. (2012), “A new procedure for selection and modification of strong ground motion for nonlinear dynamic analysis,” 15WCEE, 24-28 September 2012, Lisboa, Portugal.

 Sheikholeslami, A.B. & Behnamfar, F. (2012), “Seismic Behavior of New Visco Plastic Device Equipped with Steel cores andViscoelastic Solid,” 15WCEE, 24-28 September 2012, Lisboa, Portugal.

 Behnamfar, F. & Haghollahi, S. (2012), “Collapse Performance Evaluation of Reinforced Concrete Special Moment Frame Systems,” 15WCEE, 24-28 September 2012, Lisboa, Portugal.

  Behnamfar, F. & Nikbakht, R. (2011), “Assessment Spectra for Structures subject to Passing Underground Trains,” PROTECT2011, August 30 – September 1, 2011, Lugano, Switzerland. 

 F. Behnamfar, A. Pezeshki. (2011), “Damage-based seismic design of moment-resistant frames ”, 6th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering, 16-18 May 2011, Tehran, Iran.

 Behnamfar F. & Sahraei, A. (2011), "Proposing Drift Pushover Analysis as an Alternative for Current Nonlinear Static Seismic Evaluation Procedures," 6th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering (SEE6), Tehran, Iran.

 Ali Pezeshki & Farhad Behnamfar. (2010) “Seismic design of multi story buildings. I: Basis of acceptable story damage”, 14th European Conference on Earthquake Engineering, August 30-September 3, 2010, Ohrid, Macedonia.

 Ali Pezeshki & Farhad Behnamfar,(2010), “Seismic design of multi story buildings. II: Member damage control”, 14th European Conference on Earthquake Engineering, August 30-September 3, 2010, Ohrid, Macedonia.

 Farshad Berahman & Farhad Behnamfar,(2010), “Probabilistic demand model and fragility estimates for critical failure mode of un-anchore steel storage tanks”, Proceedings of the 9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering, July 25-29, 2010, Toronto, Canada.

 Pezeshki, Ali & Behnamfar F. (2010), “Damage-based seismic design of moment-resisting frames,” 14ECEE, Ohrid, Macedonia, August 2010.

 Berahman F. & Behnamfar F. (2010), “Probabilistic demand model and fragility estimates for critical failure mode of un-anchored steel storage tanks,”  9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering, Toronto, Canada, July 2010.

 Behnamfar F. & Rajabipour A., “Probabilistic estimation of fire spreading following an earthquake due to gas pipeline damage,” 14WCEE, Beijing, China, Oct. 2008.

 Berahman F. & Behnamfar F., “Fragility estimates for un-anchored on-grade steel storage tanks,”14WCEE, Beijing, China, Oct. 2008.

 Nateghi-Elahi F., Rezaei-Tabrizi A., & Behnamfar F., “Structure-Soil-Structure Effects on Nonlinear Dynamic Response of Tall Buildings,” ECEES, Swiss, September 2006.

 Behnamfar, F. & Fazeli, E. (2005), “Performance of old stone arch railway bridges under dead, live and seismic loading: a case study,” Conmat05, Vancouver, Canada, August 2005.

 Hosseini M., Behnamfar F. & Ghafurian S. I. (2002), “A Study on the Seismic Behavior of Tehran Tele-Communication Tower Considering Site Effects,” 12ECEE, London, England, August 2002.

 Behnamfar, F. & Mohajeri A. H. (2001), “A Study on the Dynamic Behavior of Tube or Outrigger-Brace Buildings on Different Soils,” SDEE2001, Philadelphia, USA, August 2001.

 Behnamfar, F. (2000), “Survey and Classification of Lifeline Damages in Great Earthquakes of the Last Decade,” Proceedings of the Second Japan-Iran Workshop on Earthquake Engineering and Disaster Mitigation, Kobe, Japan, November 2000.

 Behnamfar, F. & Sugimura, Y. (2000), “Response Analysis of Adjacent Structures and Comparison with Recorded Data,” Proceedings of 12WCEE, New Zealand, February 2000.

 Behnamfar, F. & Sugimura, Y. (1999), “An Investigation on the Importance of Rotational Input of Seismic Ground Motion for Buildings,” Proc. of the 3rd International Conf. on Earthquake Engineering & Seismology (SEE3), Vol. II, pp 701-710, Tehran, Iran, May ’99.

 Behnamfar, F. & Sugimura, Y. (1997), “Effects of Random Spatial Variation of Shear and Rayleigh Waves on the Lateral Response of Structures,” Proc. of Annual Conf. of AIJ, Sep. ’97, Tokyo, Japan.

 Behnamfar, F. & Sugimura, Y. (1997), “Cross-Interaction of Structures Subject to Deterministic and Random Wave Fields,” Proc. of 8th International Conf. on Soil Dynamics and Earthquake Engineering (SDEE’97), July ’97, Istanbul, Turkey.

 Behnamfar, F. & Sugimura, Y. (1997), “On the Dynamic Response of Two Adjacent Embedded Foundations,” Proc. of Annual Conf. of Japan Geotechnical Society, July ’97, Kumamoto, Japan.

 Behnamfar, F. & Sugimura, Y. (1997), “Lateral Response of Structures Resting on Flexible Soils Under Shear and Rayleigh Waves,” Proc. of Regional Conf. of AIJ, June ’97, Sendai, Japan.

 Behnamfar, F., Sugimura, Y. & Tobita, J. (1996), “Dynamic Response and Cross-Interaction of 2-D Surface Foundations for SH waves,” Proc. of Annual Conf. of Architectural Institute of Japan (AIJ), Sep. ’96, Kyoto, Japan.

 Behnamfar, F. & Kurita, S. (1996), “Comparison Between Effects of Body and Surface Waves on Torsionally Coupled Soil-Structure Systems,” Proc. of 11WCEE, June ’96, Acapulco, Mexico.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی